A I O N T E C H

Nguyên tắc chung

 

Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là “Ứng dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều khoản sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”). Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây,trong Chính sách riêng tư và mọi luật và quy định hiện hành, kể từ thời điểm bạn sử dụng Ứng dụng lần đầu tiên. Những Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và AIONtech và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng.

Vui lòng xoá bỏ vĩnh viễn Ứng dụng từ các thiết bị của bạn nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các Điều khoản sử dụng này.

 

Điều khoản sử dụng Ứng dụng

 

  1. Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn là một cá nhân về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin của bạn, như là tên, địa chỉ email khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào về danh tính theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi. Nếu các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thay đổi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ email, hoặc nếu bạn muốn hủy tài khoản, xin vui lòng cập nhật chi tiết bằng cách gửi yêu cầu đến chúng tôi. Chúng tôi, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện thay đổi theo yêu cầu trong ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về thay đổi.

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.